מוסדות קבר רחל

הבחירה של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

אתר קבר רחל_רחל אמנו_מוסדות קבר רחל_האדמור מויזניץ

כך בוחרים רבותינו

ולאורם נלך

מאחורי הפרגוד: מדוע בוחר מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א  במוסדות קבר רחל כמקום הישועות?השיכור שהגיע לשיא הדרגות

חביבות מיוחדת שמורה בלבו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א למוסדות קבר רחל, כבר שנים רבות שבאהבת ישראל שבקרבו מלווה הוא את התפתחות והתרחבות מוסדות קבר רחל על כל צעד ושעל, ואף  מתמסר בכל כוחו לחזק ולהרחיב את פעילות הקודש למען קבר רחל.

כאשר נשאל מרן אדמו"ר שליט"א על אודות הישועות הגדולות שמתחוללות בקבר רחל ענה בסיפור, וכה אמר:

היה אחד מהצדיקים הגדולים מתלמידי הבעל התניא (אומרים שזה היה רבי הילל מפאריטש זי"ע), שהרבה לעסוק במצוות פדיון שבויים. פעם נודע לו בערב יום הכיפורים על משפחה אחת שכלואה במרתפו של הפריץ העריץ, שהודיע חד משמעית כי אם לא יגיע לידיו עוד היום סך שלושת אלפים רובל, נחרץ דינם למות, והם יוצאו להורג. והכירו שם את הפריץ שבכגון דא, יש לו נאמנות וכי הוא יעמוד בדיבורו. משהגיעה לאזני הצדיק השמועה הנוראה, לבש חיש מהר את מעילו ויצא לשוטט בין העיירות להשיג את סכום העתק להצלת נפשות, כיהודי אמיתי שאהבת ישראל בוערת בקרבו, לא חשב לרגע על האינטרס שלו, גם על הרוחניות שלו ויתר ובכל מהלך היום הנשגב של ערב יום הקדוש רץ מדלת לדלת לעורר רחמי ישראל ולגייס את הסכום להצלת הנפשות. לקראת ערבו של יום כאשר ראה כי הוא עדיין רחוק מלהגיע לסכום העצום, אזר אומץ ונכנס אל בית המזיגה, שם ישבו 'מושב ליצים' אמיתי, קלי דעת שהידרדרו מדחי אל דחי עד שהגיעו לשפל המדרגה, לשבת בליצנות וקלות ראש ולשחק בקוביא ברגעים נעלים אלו, בהם כל עם ישראל חרדים לקראת בוא יום ה' הגדול והנורא.

הוא נכנס לשם, ובתוך ענני העשן של מקטרותיהם לצד הריח המזוויע של היי"ש, חיזק עצמו במחשבות אמונה כי גם כאן נמצא השם יתברך, וכל העולם מלא אלוקות ובטל למציאות הבורא יתברך אין עוד מלבדו. הוא ניגש את השולחן, נתן דפיקה, וצעק: 'יהודים יקירים, אחים אהובים, יהודי הוא יהודי בכל מצב, ה' אוהב כל יהודי יהיה מה שיהיה, שמעו נא, אח שלנו, יהודי אומלל נחרץ דינו למוות בעוד שעה קלה, וניתנת לנו הזכות להציל את חייו, זקוקים אנו להגיע לסכום של שלושת אלפים רובל. הנה אספתי היום 1500 רובל וכעת יש לכם את הזכות להציל את חייו בסכום של אלף חמש מאות רובל שנשארו לי עד להשלמת מלוא הסכום!'

הליצים גיחכו לדבריו, ותחת השפעת האלכוהול חמדו לו לצון, וכך אמרו לו: הנה מסכימים אנו לתת את מלוא הסכום, אך בתנאי שאנו עושים כאן 'הימור'. נעשה כאן תחרות מי מצליח לשתות מהר יותר כמות גדולה של כמה בקבוקי זעקס און ניינציגער [יי"ש חריף 96 באלכוהול], והבה נעשה 'עיסקה'. אם אתה מצליח לשתות יותר מאתנו, אנו צריכים לתת לך 1500 רובל, ואילו אם אנחנו נצליח לשתות מהר יותר אתה תיתן לנו 1500 רובל.

הצדיק הרהר לרגע קט והתבונן בתפילה בינו לבין קונו, מה רצון ה' לעת כזאת? אך בעלותו על לבבו כי זוהי האופציה האחרונה שנשארה להצלת חיי היהודי, החליט תוך כדי מסירות נפש להיענות לעסקה.

וכך החל אותו צדיק, ברגעים כה נעלים, לזלול ולשתות כוסית אחר כוסית עד להשלמת הבקבוק הראשון, ולאחריו הבקבוק השני וכן הלאה. הליצים היו המומים, הם לא העלו בנפשם כי זה אכן יקרה, אבל משקרה הלא יאומן והצדיק 'השיג' אותם בכמות משמעותית ביותר, לא הייתה להם ברירה, ושלשלו לידו את מלוא הסכום של 1500 רובל.

כרגע, כשבידו 3000 רובל, ובמעיו 3 בקבוקי יי"ש חריף, אץ הצדיק אל בית הפריץ, וכשהוא זוחל מבלי יכולת לעמוד על רגליו, העביר לידי הפריץ את הסכום העצום, כשבמקביל הפריץ משחרר את היהודי, וכך מצאו יחד את דרכם אל עבר בית הכנסת, כשהציבור כולו כבר הגיע להתכונן בסילודין לקראת 'כל נדרי'.

תחת השפעת היי"ש החריף לא עמדו לו כוחותיו של הצדיק, ובזחילה על גבי הקרקע שרך את גופו עד לעבר מדריגות ארון הקודש ושם נרדם בשינה עמוקה, מבלי להבחין בכל המתרחש סביבו.

לא עברו כמה דקות, וכמלאך אשר פניו בוערות כלפידי אש הופיע בעל התניא בבית המדרש לתפילת 'כל נדרי' ותהי חרדת אלוקים, דממת קודש וחרדת הוד שוררת בכל בית המדרש, הגה לא נשמע, והרבי מורה לפתוח את ארון הקודש להוצאת ספרי התורה לבקש ולהתחנן בבקשת מחילה ונסלח לכל עדת בני ישראל, אך אין אפשרות לגשת לאחר שהצדיק שרוע עלהמדריגות. בכוחות מרובים עוררוהו משנתו ולחשו לו באוזן: תפתח את ארון הקודש.

הוא נעמד על רגליו, ופתח את ארון הקודש במלואו כשהוא שואג בכל העוצמה בקול בוקע שחתך את הדממה והרעיד את כותלי בית המדרש כולו: א-ת-ה   ה-ר-א-ת   ל-ד-ע-ת   כ-י ה-ש-ם   ה-ו-א   ה-א-ל-ו-ק-י-ם   א-י-ן    ע—ו–ד   מ-ל-ב-ד-ו   בניגון המסורתי והעליז של שמחת תורה.

לא צריך לתאר את המבוכה וחוסר הנעימות שנגרמה שם, אבל הרבי הכריז בקול רם: בכח מסירות הנפש של אהבת ישראל, בכח הזכויות העצומות של מסירות נפש להפקיר לגמרי את האנוכיות להצלת נפשות מישראל, אכן כבר הגיע לשיא הדרגות של "אתה הראת לדעת", שבדרך כלל, אנו עוד צריכים לעבוד הרבה כדי להגיע לדרגה ההיא. כל עבודות חודש תשרי הם הכנה להגיע ל'אתה הראת', אנחנו עוד צריכים לעבור יום כיפור, חמש תפילות, סוכה, ארבעת המינים, הושענות, אבל הוא בכח אהבת ישראל במסירות נפש – דילג על כל המדריגות וכבר הגיע ל'אתה הראת'!!!

זה הסוד של מוסדות קבר רחל!

מאמע רחל זה הסוד של אהבת ישראל במסירות נפש. האמא של עם ישראל, אין כמו אמא שמבינה ויודעת ומרגישה את הכאב של כל אחד מבניה. לכן זה המקום שכל יהודי מוצא את המקום לשפוך את הלב בכל מצב על כל דבר וכל כאב.

זה הסוד של מוסדות קבר רחל. רבי משה מנחם קלוגר, יהודי של אהבת ישראל במסירות נפש, וזה אני יכול להעיד עוד מלפני הרבה שנים, על פעולות של חסד בהצנע לכת הרחק מעין כל רואה, גם כשהיה לו מזה רק מה להפסיד, יהודי שמפקיר את עצמו וחושב עבור כלל ישראל, אז ראיתי בחוש ממש שמדובר ביהודי שאין לו שום אינטרס ולנגד עיניו רק מטרה אחת להחיות יהודים שבורי לב ולעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. כמה זה מתאים שמאמע רחל בחרה באדם כמותו להיות השליח נאמן של כל עם ישראל אצל מאמע רחל, להביא ישועות לבניה.

לא אחת התבטא מרן אדמו"ר שליט"א כי אין שום חידוש בכך שהתורמים למוסדות קבר רחל זוכים לראות ישועות גלויות. ההתבטאות המופלאה ביותר הייתה בעיצומה של עבודת הקודש בחול המועד סוכות תשע"ח בדרכו לסוכה לעבודת הנענועים עם ארבעת המינים עצר מרן אדמו"ר שליט"א בדרך הילוכו וביקש מהגרמ"מ קלוגר שליט"א להזכיר את שמו בקבר רחל, כשהוא מכריז בקול רם בענוות קדשו: "אני כבר ראיתי כמה פעמים שכשאני מבקש ממך להזכיר 'הזכרה' בקבר רחל, זה פועל הרבה יותר טוב, מהתפילה שאני בעצמי מתפלל שם,

אתה גורם לה כל כך הרבה נחת רוח בתפילה של כל יהודי שמתפלל שם, בתורה ותפילה של מאות יהודים בכל שעות היממה, ועל כן יש לך כח לפעול שם ישועות גדולות".

מרן אדמו"ר שליט"א אף התבטא פעם ברבים ואמר: "בכמה מקרים שקשה לפעול ישועה, אני שולח את השמות למוסדות קבר רחל ורואים ממש ישועות מעל לדרך הטבע".

לקראת ההילולא של רחל אמנו מרחיב מרן אדמו"ר שליט"א את הדיבור ומגלה את הסוד של הישועות בקבר רחל בלי שום צמצום של דרך הטבע. כל הכח של רחל אמנו בא בזכות הוויתור שהיא ויתרה לאחותה, והתאפקה מלבייש אותה, למרות שנדמה היה בשעתו שהיא חורצת בכך את גורלה להיכרת לנצח כשהיא נופלת בחלקו של עשו, אבל הוויתור עולה על הכל. מבואר במדרש שזה הכח העליון והנורא של רחל אמנו. תאמינו לי משם נובע כל הסוד של הישועות של שרואים בחוש אצל רחל אמנו.

וכאן מתחנן מרן אדמו"ר שליט"א בפרט לאור מאורעות התקופה: אני ממש מתחנן מכל יהודי, אנא תתגברו בכל הכוחות למען השלום והאחדות, רק לוותר, אני יכול לומר לכם שאני אישית ראיתי בחיים שלי לא פעם ולא פעמיים כי על ידי הוויתור מגיע רק טוב, ואין שום דבר בעולם שיכול להביא טובה הן ברוחניות והן בגשמיות, כמו הוויתור. תזכרו את זה. רק לוותר, ולוותר ולוותר.

וכשהשי"ת נתן לנו מתנה טובה שאפשר לזכות לראות ישועות גלויות בזכות רחל אמנו, צריך להודות על כך להשי"ת ולא להפסיד את המתנה טובה, לנצל את הזכות לקבל את הישועות הגדולות ולראות ניסים ונפלאות בזכות רחל אמנו.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן