מוסדות קבר רחל

הבחירה של מרן הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א

כך בוחרים רבותינו

ולאורם נלך

מאחורי הפרגוד: מדוע בוחר מרן  במוסדות קבר רחל כמקום הישועות?הקשר בין אבא לאמא רחל

כל מילה של מרן מאור ישראל פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל יש לה כמובן כח של פסק הלכה, ההתבטאות המרטיטה והנדירה של מרן זצ"ל כי "אין משפחה בעולם שתרמה בהוראת קבע לקבר רחל ולא ראתה ישועה", הסעירה בשעתו את העולם היהודי, כל גדולי וצדיקי הדור הביעו התפעלותם מהקביעה החד משמעית והאמירה הכל כך נוקבת, שלא פחות ממה שהיא נשמעת כאן בעולם הזה, היא מתקבלת למעלה בעולמות העליונים, וכידוע כשם שפסקו בית דין של מטה כך פוסקים בית דין של מעלה.

שאלנו את פי מרן הראשל"צ שליט"א מה עמד מאחורי הכוונה של מרן זצוק"ל כשקבע את הקביעה המרטיטה כל כך, אשר באמת יש כאן אמירה לא פשוטה, שאלפים ורבבות יכולים להעיד על נכונותה, שכן מידי יום ביומו נשמעים סיפורי ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, שהשי"ת שולח לתורמי מוסדות קבר רחל.

האמת היא, כי מרן זצוק"ל בעצמו כשנשאל לפשר הקביעה, ענה ואמר: ברור אצלי כי אם לא המסירות נפש של הרב קלוגר, קבר רחל כבר לא היה היום בידיים יהודיות, ולפחות לא היה אפשר להגיע בחופשיות ולהתפלל וללמוד ליד קברה של אמא, והרי זה גורם נחת רוח גדול מאד לנשמה כשבאים לקבר, ועל כן מצד הכרת הטוב רחל אמנו מחזירה טובה לכל מי שמסייע ועוזר להחזיק את התורה והתפילה על קברה. אשרי מי שזוכה!

מרן זצ"ל הסביר בספרו מאור ישראל (דרושים עמ' שא) את עוצמת הסגולה של קבר רחל, כי מלכתחילה כל המטרה של יעקב אבינו בהעמדת המצבה על קבר רחל הייתה רק על מנת לקבוע מקום תפילה וישועה לעם ישראל לדורות.

וכה מסביר מרן: “ויצב יעקב מצבה על קבורתה”- המצבה שעושים על המתים הוא להזכיר מעשיו לדורות שלא ישכח מן הלב, וזה לא שייך ברחל, שהייתה עקרת הבית ושמה נזכר לזכר עולם בלעדי המצבה, וכבר אמרו בירושלמי {שקלים, פרק ב, הלכה ה} אין עושים נפשות {מצבות – עיין במשנה שקלים שם, ובגמרא סנהדרין מח ע”א} לצדיקים שדבריהם הם זיכרונם, והייתה המצבה רק להזכיר מקום הקבורה, לא להזכיר מעשיה, ועל זה אמר שהציב מצבה על קבורתה, לא עליה עצמה, וכן נאמר ״היא מצבת קבורת רחל״, לא מצבת רחל. ובזה נבדלה מצבה זאת מיתר המצבות שעושים על המתים, שעניינם הוא להשאיר זכר המת שיהיה נזכר על ידי המצבה והמת נזכר רק על ידי המצבה, אבל פה היה בהיפך, שהמצבה נתקיימה לזכר עולם על ידי המת, וזה שאמר ״היא מצבת קבורת רחל״ שנשארה קיימת עד היום, שבכל דור ודור יחדשו אותה, למען ידעו קבורת רחל. ולמדו חכמינו ז״ל שנקברה שם כדי שיתפללו ישראל על קברה בלכתם לגולה, כמו שפירש רש״י {בראשית מח, ז}. וכן נאמר {ירמיה לא, טז} “קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להינחם על בניה כי איננו”. והקדוש ברוך הוא משיב לה, “מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי – גניזה– יש תקוה לאחריתך נאום ה׳ ושבו בנים לגבולם” {וראה עוד בפתיחתא דאיכה רבה, סוף סימן כד}.

זו הסיבה שעד היום הזה ממש, נשאר כח עליון וסגולה מיוחדת בקבר רחל להתפלל ולהיוושע בישועות גלויות, ולכן מרן קבע שכל מי שלוקח חלק בזכויות העצומות של רבבות רבבות מילים של תורה ותפילה של מאות רבני הכוללים בכל שעות היממה, בוודאי יחיש את הישועה בכח התורה, בכח התפילה, בכח של קבר רחל. ורואים את זה בחוש.

 

הסוד של הרב עובדיה

 

בעמדנו בימים הסמוכים להילולא של מרן, אחר שכבר חלפו שמונה שנים מאז הסתלק בסערה השמימה, ג' חשוון תשע"ד, אנו מבקשים לשאול מפי בנו ממשיך דרכו בהרבצת התורה והנהגת עם ישראל מרן הראשל"צ שליט"א: במילה אחת, מה הסוד? איך זוכה בשר ודם לדרגות נוראות כאלו בידיעת התורה?

 

מרן שליט"א: את התשובה לשאלה הזאת שמעתי מפי אבא בעצמו, וכה אמר לי בזה הלשון: שסוד הצלחתו הוא אך ורק בכך שהיה שקוע בלימוד התורה בלא שידע והתעניין בשום דבר אחר, וסיפר לי כי בצעירותו מעולם לא קרא עיתון, ובמשך כמה שנים אחר נשואיו מעולם לא קרא בעיתון, ולא היה שומע חדשות כלל ועיקר. אף שהיו תקופות סוערות של השואה ומלחמות בעם ישראל, עם כל זה לא הציץ מעולם בעיתון. וכל מה שהיה מעניין אותו היו דברי הגמרא, הראשונים והאחרונים. כמו כן לדוגמא, הוא לא ראה את תל אביב עד אחר חתונתו, והתרכז כל כולו אך ורק בלימוד.

ואולי יוכל מרן שליט"א לגלות לנו את סוד הזיכרון הנורא שזכה בו, כך שכל התורה כולה, עם כל ספרי הראשונים והאחרונים היו שגורים על פיו. מה הסוד?

אגלה לך את האמת – עונה מרן שליט"א – על שאלה זו נשאל בעצמו מפי רב חשוב שהתעקש מאד, ודרש מאבא שיגלה לו, איך זוכים לזיכרון כזה, הוא לא הסכים לקבל את כל מה שאבא ניסה לדחותו, הוא הסכים אמנם כי אבא חוזר המון ומתמיד יומם ולילה, אבל עדיין מה סוד הזיכרון הפנומנלי.

אז נעץ בו אבא שתי עיניים חודרות, ואמר בקול רם ונוקב: אתה באמת רוצה שאגלה לך את הסוד? אז הנה, הקב"ה אומר לנו: ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם למען תזכרו. אם שומרים על העיניים זוכים לזכור את התורה. אמר נחרצות, ולא יסף.

מרן זצ"ל היה כולו תורה! וכל היוצא מפיו יעשה! כאשר בשעתו קבע מרן זצ"ל את הקביעה כי 'אין משפחה בעולם שתרמו הוראת קבע לקבר רחל ולא ראתה ישועה', הדברים היו נראים כחידוש, היו מי שהרהיבו להביע תמיהה, מהיכן אפשר לקחת עוצמה לקבוע כך, אבל הם לא הבינו כי כל מילה של מרן זה קודש קדשים, כל מילה שלו זו תורת אמת. כיום לאחר שחלפו עשרת השנים מאז קבע מרן את העובדה, הרי קיימים בעולם כולו, אלפים ורבבות של עדים נאמנים, שמעידים על כך, וראו בעצמם כי קיימו את דברי מרן ואכן זכו בעצמם לראות ישועות גלויות. כח התורה!

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן