מוסדות קבר רחל

הבחירה של מרן רשכבה"ג ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

אתר קבר רחל_רחל אמנו_מוסדות קבר רחל_הרב אדלשטיין

כך בוחרים רבותינו

ולאורם נלך

מאחורי הפרגוד: מדוע בוחר מרן שליט"א במוסדות קבר רחל כמקום הישועות?הנשמה שהגיעה מעולם האמת

מה סוד הסגולה של קבר רחל, שכל כך הרבה אלפים מישראל ראו בזכותה ישועות גלויות מעל לדרך הטבע?

בשיחה מיוחדת אודות 'יששכר וזבולון' חושף מרן ראש הישיבה שליט"א סיפור מצמרר, כשהוא מעיד כי הוא מכיר מקרוב את בעלי המעשה: יש זיכוי הרבים שזבולון תומך ביששכר, ומסייע בגשמיות לאלו שעוסקים בתורה ועוזר להם בכסף או בעצות, על ידי העזרה הזאת נעשה זבולון שותף ליששכר, ומקבל שכר כמוהו בעולם הבא. והנה בעולם הזה רק מי שעוסק בתורה ממש זוכה ל'אשריך בעולם הזה', וכפי שידוע המעשה ממרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שאמר לגביר אחד ממחזיקי התורה, כי אמנם בעולם הבא אנחנו שווים, אבל בעולם הזה אין לך את האושר שיש לי בלימוד התורה. ומכל מקום מסתבר שגם מי שעוזר לתורה, זוכה לחיים מאושרים ומצליח בעולם הזה יותר ממי שאינו עוזר לתורה, אמנם לא יהיה לו האושר של מי שעוסק בתורה עם פת במלח ומים במשורה ועמל בתורה עם כל ריכוז המחשבה, אבל יהיו לו חיים מאושרים, בזכות שהוא מזכה הרבים, שעוזר לתורה, וגם לומד בעצמו כפי יכולתו.

תענוגי עולם הבא

ונתבונן מהו העולם הבא של זבולון, הנה ידוע שהעולם הבא הוא תענוג שאין לשער, ואמרו (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא ידעו מה הם תענוגי העולם הבא, שעליהם נאמר (ישעיה סד, ג) "עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למח-כה לו", היינו מי שמחכה לעולם הבא הוא זוכה לתענוגים אלו, והם תענוגים שנמשכים ומתחדשים כל הזמן עוד ועוד תענוגים בלי סוף, וגם זבולון זוכה לתענוגים כאלו כמו יששכר. אך יש לעיין אם זבולון יזכה גם לעסוק בתורה בעולם הבא כמו יששכר, או שרק יהיו לו התענוגים ולא יעסוק שם בתורה.
דבר זה יש ללמוד ממעשה שהיה, וכבר סיפרתי לאחרונה, שהיה אדם שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, והשאיר אחריו בן יתום, והבן נכנס ללמוד בחיידר, ולא היה רגיל בלימוד הגמרא, והיה קשה לו מאד, ופעם אחת עמדו לפני מבחן, ובכה בפני אמו שהוא לא מוכן למבחן, ונרדם על מיטתו מתוך בכי, ולמחרת בבוקר קם משנתו ואמר שהוא יודע את הגמרא, אביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו הכל. אני מכיר את בעלי המעשה; האב נתגלה לבנו מעולם האמת ולימד אותו את הגמרא! למרות שהאב בחייו לא למד ולא ידע את הגמרא, מכל מקום ברא מזכי אבא (סנהדרין קד, א), וכיון שהבן בעולם הזה למד את הגמרא, גם האב זוכה ללמוד אותה במתיבתא דרקיעא.

רואים בזה כמה עניינים, ראשית מבואר שעניין ברא מזכי אבא הוא שהבן מזכה את אביו לא רק בתענוגים של העולם הבא, אלא גם בתורה ממש, כל התורה שהבן לומד בעולם הזה, גם האב לומד אותה במתיבתא דרקיעא, שיש שם הרבה מתיבתות שעוסקים בתורה, והאב זוכה לישב ולעסוק בתורה עמהם, בזכות הבן שלומד תורה בעולם הזה.

ועוד דבר רואים, שמלבד מה שזכה האב לעסוק בתורה בעולם הבא, גם קיבל רשות מבית דין של מעלה להתגלות אל הבן וללמדו תורה! יש הרבה נשמות שהיו רוצות לחזור ולהתגלות לבני משפחתם, אך בית דין של מעלה אין מניחים לכל אחד לעשות כן, וצריכים רשות מיוחדת לזה, והאב שבנו עסק בתורה זכה וקיבל רשות לבוא וללמד את הבן. כל תורה שהבן לומד בעולם הזה, הוא מזכה את האב, שגם האב לומד את אותה התורה במתיבתא דרקיעא, ושם הוא מבין הבנה עמוקה יותר ממה שהבן מבין, כי מלמדים אותו עם הבנה של מתיבתא דרקיעא, ובנוסף לזה גם יכול להיות שיתנו לו רשות מבית דין של מעלה להתגלות אל הבן וללמד אותו תורה. זהו העניין של ברא מזכי אבא.

וכך גם ביששכר וזבולון, שזבולון עוזר ליששכר ללמוד, ובלי עזרתו לא היה יששכר יכול ללמוד, כי צריך לדאוג לפרנסתו, ובזכותו של זבולון יששכר יכול לעסוק בתורה בלי הפרעות, נמצא שזבולון מזכה את יששכר בתורה, וכל התורה שיששכר לומד שייכת גם לזבולון, ובשכר זה יזכה זבולון לא רק לתענוגי העולם הבא כמו יששכר, אלא גם לתורה ממש, וכאותו האב שזכה בזכות הבן ללמוד תורה במתיבתא דרקיעא, כיון שהוא מזכה אותו ונתן לו את האפשרות לעסוק בתורה. וכן כתב מרן החפץ חיים זצ"ל בשם עולם (פרק ט"ו) כי המחזיק תורה יזכה שיפקח השם את עיניו לעתיד וירחיב את אור שכלו עד שיזכה לישב בישיבה של מעלה, כמו שאמרו (פסחים נג, ב): כל המטיל מלאי לכיסן של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר 'כי בצל החכמה בצל הכסף', עכ"ד. ויעויין עוד בהערה שם מה שהוסיף בזה, ובשמירת הלשון שער התורה פרק ה'. זהו העניין של זיכוי הרבים ברוחניות.

ראש הישיבה החלש והחולה שהאיר את העולם

סיפר לי ראש ישיבה אחד שהיה חולה וחלש בכוחותיו, והיה נוסע למדינות רחוקות לאסוף כספים לישיבתו, ובין התורמים היו גם אנשים רחוקים מתורה, שלא היו אוהבי תורה, רק מתוך אהבת חסד ורחמנות תרמו לו, כיון שראו אדם חולה וחלש שטורח ובא במסירות נפש, והסוף היה שאותם אנשים בעצמם קיבלו אהבת תורה, מפני שזיכו את הרבים בתורה על ידי ממונם, ואף שלא הייתה כוונתם לשם תורה, אלא לשם חסד, זכו לקבל אהבת תורה, בזכות זיכוי הרבים בתורה. (ע"כ ד"ח).

נמצא אם כן, דבר פשוט וברור, מה פשר הסוד של הישועות והניסים והנפלאות בקבר רחל, כי בכח התרומה למוסדות קבר רחל, הופך התורם להיות שותף בכל רבבות הזכויות העצומות של לימוד התורה במשך כל שעות היממה על ידי תלמידי חכמים מופלגים וצדיקים, ומיליוני מילים של לימוד התורה ותפילה נזקפים לזכותו. זה מבהיל על הרעיון.

אפילו אם יחליט אדם להגיע כל יום להתפלל וללמוד בקבר רחל בעצמו, הרי לא שייך שילמד ויתפלל במשך כל עשרים וארבע שעות מעת לעת, הוא הרי צריך לאכול ולישון, ואם יחליט להגיע בעצמו כל יום לומר את כל ספר התהלים, גם אם יתאמץ בזה מאד, הרי עדיין אינו דומה זכות של מנין, וכמה מנינים של תלמידי חכמים שאומרים כל ספר התהלים, לכן ברגע שאדם זוכה להיות שותף במוסדות קבר רחל, הוא הופך להיות הזבולון של כל הזכויות העצומות, וממילא השי"ת שולח לו את הישועה, גם אם זה למעלה מדרך הטבע, כי עשה את השתדלות הטובה והמסוגלת ביותר.

 השיחה הראשונה של מרן שליט"א עם מרן הרב שך זצוק"ל לפני 70 שנה

מרן ראש הישיבה שליט"א סיפר, כי אינו יכול לשכוח את היום הראשון בו הגיע מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל לשמש כר"מ בישיבת פוניבז', בשלהי שנת תשי"ב. לפני שבעים שנה! מרן הרב שך נכנס לבית המדרש והסתובב בין הבחורים הלומדים לחפש מי מהם זקוק לעזרתו, למאור פניו, למילתו הטובה.

הוא ניגש אל מרן רבי גרשון ושאלו: "צו וועמען קען מען מאכן גוט'ס היינט?" ["עם מי ניתן להיטיב היום?"], עד שראה בחור שלא שרוי בשמחה, ומיד נכנס עמו לשיחה בלימוד במשך זמן מרובה על מנת לעודדו.

"נקודה זו אמור כל ראש ישיבה לדעת", תמיד מוסיף מרן ראש הישיבה שליט"א לומר, "כי עיקר תפקידו להיטיב עם התלמידים, לגדלם ולטפחם".

ולא רק ראש ישיבה, אלא כל יהודי בכל מקום שהקב"ה שם אותו, יש לו תפקיד, להיטיב עם הסביבה, להאיר, להכניס שמחה, אמונה.

יש גם כאן נקודה של אור להבין את פשר הישועות הנוראות שהקב"ה שולח בזכות הצדקה והתפילה בקבר רחל, כי רחל אמנו, עומדת ומתפללת שם על עם ישראל, והאמא של עם ישראל מחפשת להיטיב, שיהיה טוב לכל יהודי, לרפא את הכאב של שבורי לב, וממילא כל מי שזוכה ליטול חלק בזכויות העצומות של התורה והתפילה שם בקבר רחל, זה מביא עליו ישועות גדולות, כי רחל אמנו מחפשת להיטיב, במיוחד בהכרת הטוב למי שמתאמץ עבורה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן